Khảo sát triển vọng phát triển kinh tế do Phòng công nghiệp và thương mại Đức mới thực hiện cho thấy: có đến 70% doanh nhân Đức tại Việt Nam hài lòng với kết quả kinh doanh và dự kiến mở rộng quy mô doanh nghiệp.
 
" />