NHNN và World Bank ký kết hiệp định 370 triệu USD

" />