Việt Nam bắt đầu hoàn thiện khung pháp lý về phòng vệ thương mại từ năm 2002, nhưng đến nay, cũng chỉ mới có 4 vụ kiện được áp thuế chính thức. Mặc dù không cổ súy việc tận dụng các công cụ này, nhưng điều này cũng cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đang bỏ mất quyền lợi chính đáng của mình để bảo vệ nền sản xuất trong nước.

" />