Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khi rà soát các dự án BOT cần phải công khai thông tin để cơ quan quản lý nhà nước và người dân giám sát.

" />