Thiếu công nghệ, nhân lực khó thực thi quyền sở hữu trí tuệ

" />