Thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân : Đừng để trên bảo dưới không nghe

" />