Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa báo cáo UBND thành phố dự thảo mới nhất về sửa dổi quyết định số 33 quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa trên địa bàn.

" />